ZAWIROWANIA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYMAGAŁY ZWOŁANIA SZTABU KRYZYSOWEGO

  • 05.10.2019, 08:20
  • Tomasz
ZAWIROWANIA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYMAGAŁY ZWOŁANIA SZTABU KRYZYSOWEGO
(Myszków) 4 września 2019 r. Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Powód? Odwołanie firmy FCC od rozstrzygnięcia przetargu na gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie, czego efektem był brak możliwości zawarcia umowy pomiędzy Gminą Myszków a firmą, która wygrała przetarg na odbiór odpadów, tj. konsorcjum Zakładu Gospodarki Komunalnej z Zawiercia oraz SANiKO z Myszkowa. 13 września br. odbyła się rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, wyrok został ogłoszony 17 września br., a w konsekwencji odwołanie firmy FCC zostało oddalone. Na 25 września br. Gmina Myszków zaplanowała podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z konsorcjum Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zawiercia oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” sp. z o.o. z Myszkowa. Można by zatem powiedzieć, że to koniec trudnej i skomplikowanej historii ustalania stawki za odbiór odpadów w Gminie Myszków, jednak śledząc jej przebieg, raczej niczego nie można z góry zakładać.

(Myszków) 4 września 2019 r. Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Powód? Odwołanie firmy FCC od rozstrzygnięcia przetargu na gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie, czego efektem był brak możliwości zawarcia umowy pomiędzy Gminą Myszków a firmą, która wygrała przetarg na odbiór odpadów, tj. konsorcjum Zakładu Gospodarki Komunalnej z Zawiercia oraz SANiKO z Myszkowa. 13 września br. odbyła się rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, wyrok został ogłoszony 17 września br., a w konsekwencji odwołanie firmy FCC zostało oddalone. Na 25 września br. Gmina Myszków zaplanowała podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z konsorcjum Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zawiercia oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” sp. z o.o. z Myszkowa. Można by zatem powiedzieć, że to koniec trudnej i skomplikowanej historii ustalania stawki za odbiór odpadów w Gminie Myszków, jednak śledząc jej przebieg, raczej niczego nie można z góry zakładać.


 

HISTORIA USTALENIA STAWKI ZA ODPADY


 

Do 30 września 2019 r. miała obowiązywać podpisana z firmą FCC Polska sp. z o.o. umowa na odbiór odpadów z naszych domów. Miała, bo w lutym br. FCC, zaprzestała realizacji usługi na czterech frakcjach (odpadów zmieszanych, popiołu, papieru i opakowań papierowych), w których jej zdaniem nastąpiło przekroczenie maksymalnych poziomów wskazanych w zapisach SIWZ. Według wstępnych szacunków przedstawionych przez FCC, koszt dodatkowego zamówienia miałby wartość około 2,5 mln zł. Do porozumienia między Gminą a FCC nie doszło, a sprawa swój finał znajdzie najprawdopodobniej w sądzie. Efektem problemów z gospodarką odpadami jest podpisana 15 marca umowa z SANiKO na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie gminy Myszków, która obowiązywać miała do 30 czerwca br., zaś jej wartość to 1.277.299,18zł. W związku z brakiem wyłonienia nowego wykonawcy, 12 lipca podpisana została z SANIKO kolejna umowa na kwotę 956.981,24 zł, która mogła maksymalnie obowiązywać do 4 września.


 

W międzyczasie odbyło się spotkanie władz miasta i radnych z prezesem SANIKO, na którym zaproponował on stawkę początkową 24 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów. Wysokość stawki przesądziła o tym, by nie udzielać zamówienia „in-house” z wolnej ręki miejskiej spółce, ale ogłosić przetarg i zobaczyć jak zareaguje rynek. A rynek zareagował aż nad wyraz.


 

24 czerwca miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Myszkowie. Głównym punktem obrad była próba podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po krótkiej, jednak dość burzliwej dyskusji, radni 8 głosami „za” oraz „13” głosami wstrzymującymi się zadecydowali, że nowa stawka śmieciowa będzie wynosiła 17,80 zł miesięcznie od osoby, w przypadku odpadów segregowanych oraz 29 zł miesięcznie, jeśli selektywna zbiórka odpadów nie będzie prowadzona. Wcześniej, stawka miesięczna za odpady segregowane, stanowiące znaczną większość zgłoszonych deklaracji, wynosiła 11,30 złotych.


 

Kluczową rolę w ustaleniu wysokości stawki za gospodarowanie odpadami miał przetarg na obsługę gminy w tym zakresie. Dlaczego? Przepisy w sposób jednoznaczny określają, że system gospodarki odpadami w każdej gminie musi być systemem samofinansującym się, a gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Dlatego też, jeśli w wyniku przetargu ustalona zostanie kwota, za którą firma będzie odbierała i zagospodarowywała odpady, to w wielkim uproszczeniu na kwotę tę muszą złożyć się wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo, do opłaty dochodzą również obligatoryjne koszty wymienione w ustawie, m.in. etaty osób obsługujących system śmieciowy, system edukacji przygotowujący mieszkańców do segregacji odpadów, jak również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów.


 

I tak, w części zamówienia publicznego dotyczącego realizacji obowiązku gminy w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy wpłynęło 5 ofert. Najniższa z nich, w wysokości 7.310.213,76 zł złożona została przez PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. I właśnie uchwalona przez radnych 24 czerwca stawka opłaty w wysokości 17,80 zł miała umożliwić podpisanie umowy. Kolejna oferta złożona została przez konsorcjum Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zawiercia oraz „SANIKO” Sp. z o.o. na kwotę 9.181,972,54 zł. Konsorcjum złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, gdyż w najniższej złożonej w przetargu ofercie, dość mocno odstawała cena za odpady „bio- kuchenne” – 40 zł względem 800 zł, stanowiącej średnią cenę z wszystkich ofert. Pojawiła się zatem kwestia realności przedstawionej ceny. Jak się okazało, podczas rozprawy przed KIO, firma STRACH wycofała się z udziału w postępowaniu, stąd gmina podjęła decyzję o wyborze kolejnej oferty, tj. oferty konsorcjum.


 

We wtorek, 20 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Myszkowie, a jej głównym tematem, po raz kolejny, było ustalenie wysokości opłaty śmieciowej umożliwiającej podpisanie umowy z Konsorcjum ZGK Zawiercie i SANIKO. Tym razem do przegłosowania przez radnych była uchwała, która zakładała, że od 1 stycznia 2020 r. stawka za odpady segregowane wynosiłaby 26,60 zł oraz 53,20 zł za odpady niesegregowane. Radni 14 głosami „przeciw” oraz 5 głosami „wstrzymującymi się” uchwałę odrzucili.


 

W czwartek, 22 sierpnia odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Myszkowie, której głównym celem była jeszcze jedna próba uchwalenia wysokości opłaty śmieciowej. Po wtorkowej sesji z 20 sierpnia, burmistrz Włodzimierz Żak przedłożył radnym zmienioną uchwałę, zakładającą wprowadzenie od 1 października br. stawki za odpady segregowane w wysokości 25 zł. W dniu sesji, z inicjatywy Iwony Skotnicznej i Adama Zaczkowskiego, odbyły się mediacje prowadzone przez Starostę Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka, w efekcie których wypracowany został trudny, ale niezwykle ważny i potrzebny kompromis. Ostatecznie, 5 głosami „za” oraz 13 głosami „wstrzymującymi się” radni ustalili stawkę za odpady segregowane w wysokości 29,40 zł i 58,80 zł w przypadku odpadów niesegregowanych, które teoretycznie miałyby wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. Teoretycznie, bo jednocześnie burmistrz Myszkowa zobligowany został do podpisania oświadczenia, w którym zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu obniżenie kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi, czyli polubowne rozwiązanie umowy z wybranym w ramach przetargu wykonawcą i przekazanie pełnej odpowiedzialności za gospodarkę śmieciową miejskiej spółce SANIKO. Tym samym, przynajmniej do kwietnia 2020, obowiązująca mieszkańców Myszkowa opłata za odpady segregowane wynosić będzie 17,80 zł.


 

I wydawać by się mogło, że historia ustalania stawki za gospodarowanie odpadami na tym się chwilowo kończy, jednak... na scenie zupełnie niespodziewanie pojawia się firma FCC Polska Sp. z o.o. Wróćmy zatem do wyników ostatniego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Myszków. Następna w kolejności oferta, która nie podlegała odrzuceniu złożona została właśnie przez FCC na kwotę 9.980.098,36 zł. I tak się składa, że firma FCC złożyła 02.09.2019 r. odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu na gospodarkę odpadami, w swoim uzasadnieniu podając:
1. zaniechanie wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy konsorcjum w składzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” sp. z o.o. z siedziba w Myszkowie,


 

2. zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy konsorcjum w składzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, jako oferty złożonej przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu,


 

3. wyborze oferty wykonawcy konsorcjum w składzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie jako najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w postępowaniu, podczas gdy wykonawca ten podlega wykluczeniu, a jego oferta winna zostać odrzucona.


 

KONIECZNE BYŁO ZWOŁANIE SZTABU KRYZYSOWEGO


 

Efektem odwołania jest brak możliwości zawarcia umowy pomiędzy Gminą Myszków a Konsorcjum firm: ZGK oraz SANiKO.


 

- W konsekwencji nie uchwalenia stawki, jesteśmy aktualnie obsługiwani przez konsorcjum Zawiercie i SANIKO do 4 września. Od 5 września gmina nie ma możliwości, ani finansowych, ani prawnych, żeby zawrzeć umowę na obsługę np. w trybie z wolnej ręki – mówił Włodzimierz Żak, 22 sierpnia na nadzwyczajnej sesja Rady Miasta w Myszkowie.


 

W związku z powyższym 4 września 2019 r. Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym uczestniczyli: Prokurator Rejonowy Dariusz Bereza, Dyrektor Sanepidu Marek Olenderek, Zastępca Burmistrza Myszkowa Iwona Franelak, Skarbnik Miasta Teresa Bielak, Komendant Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Sławomir Pabiasz oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Wioletta Dworaczyk.


 

- Powyższa sytuacja spowodowała, że Gmina Myszków nie mogła zawrzeć umowy na realizację na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wybranym Wykonawcą w zaplanowanym terminie. Dotychczas obowiązująca umowa zabezpieczająca odbiór i zagospodarowanie odpadów zawarta z P.U.K. SANiKO Sp. z o.o. wygasła w dniu 04.09.2019 roku. W celu zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zabezpieczenia miasta przed ewentualnym zagrożeniem epidemiologicznym, w dniu 05.09.2019 roku została zawarta umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP do czasu zakończenia postępowania jednak nie dłużej niż do 30.09.2019 roku – przekazuje Paweł Skotniczny z Referatu Promocji, Kultury i Sportu UM Myszków.


 

W dniu 13 września br. odbyła się rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, wyrok został ogłoszony 17 września br., a w konsekwencji odwołanie firmy FCC zostało oddalone. Na 25 września br. Gmina Myszków zaplanowała podpisanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z konsorcjum Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zawiercia oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Sp. z o.o. z Myszkowa.


 

Adam Bugaj


 

Tomasz

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe