SKARGA NA KURZ ULICZNY

  • 25.08.2019, 08:20
  • Tomasz
(Koziegłowy) 1 sierpnia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 10 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Jedną z procedowanych przez radnych uchwał było rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki, dotyczącej stanu kilku ulic w dzielnicy Rosochacz, które zdaniem skarżących wymagają wykonania nakładki asfaltowej z powodu niekorzystnego oddziaływania kurzu ulicznego na środowisko. Radni, mając na uwadze fakt, że do czasu uregulowania stanu prawnego dróg nie jest możliwe wykonanie jakichkolwiek prac projektowo-budowlanych przez GiM Koziegłowy, jednogłośnie zdecydowali, by uznać skargę na burmistrza za bezzasadną.

(Koziegłowy) 1 sierpnia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 10 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Jedną z procedowanych przez radnych uchwał było rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki, dotyczącej stanu kilku ulic w dzielnicy Rosochacz, które zdaniem skarżących wymagają wykonania nakładki asfaltowej z powodu niekorzystnego oddziaływania kurzu ulicznego na środowisko. Radni, mając na uwadze fakt, że do czasu uregulowania stanu prawnego dróg nie jest możliwe wykonanie jakichkolwiek prac projektowo-budowlanych przez GiM Koziegłowy, jednogłośnie zdecydowali, by uznać skargę na burmistrza za bezzasadną.


 

14 czerwca 2019 roku skierowana została skarga do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie dotycząca stanu ul. Poprzecznej, Staropolskiej i Letniskowej w Koziegłowach w dzielnicy Rosochacz wymagającego, zdaniem skarżących, wykonania nakładki asfaltowej z powodu niekorzystnego oddziaływania kurzu ulicznego na środowisko. 26 czerwca br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przekazał skargę Radzie Gminy i Miasta Koziegłowy. Z poczynionych w niniejszej sprawie ustaleń wynika, że stan prawny części działek, oznaczonych jako użytek drogowy, jest nieuregulowany. W związku z powyższym Gmina i Miasto Koziegłowy wystąpiła z wnioskami z dnia 25 stycznia 2018 r. i 14 marca 2019 r. o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, tj. przejęcia ich na Skarb Państwa, a w dalszej kolejności przejęcia z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na rzecz Gminy Koziegłowy. Pismem z dnia 8 kwietnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Myszkowie poinformowało, że podejmie działania polegające na uregulowaniu prawa własności wraz z pomiarem geodezyjnym, ponieważ ze wstępnej weryfikacji wynika, że część działek została już ogrodzona. Z pisma wynika również, że regulacja stanu prawnego będzie możliwa dopiero po wykonaniu pomiaru pasa drogowego. Pomiar taki ujęto w projekcie budżetu Starostwa na 2020 r. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu przez Starostwo środków finansowych od Wojewody na powyższy cel. Do czasu uregulowania stanu prawnego dróg, nie jest możliwe wykonanie prac projektowo-budowlanych przez GiM Koziegłowy.


 

- Mogę tylko drodzy państwo powiedzieć, że na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy mamy ponad 330 kilometrów dróg gminnych o takim właśnie statusie. Ze zrozumieniem przyjmujemy państwa wniosek, ale i potrzebę. Po otrzymaniu od Wojewody Śląskiego decyzji komunalizacyjnej, GiM Koziegłowy niezwłocznie przystąpi do ewentualnych prac projektowych. Jest jeszcze jeden warunek, na to muszą być zabezpieczone środki finansowe. Na terenie GiM Koziegłowy rok rocznie dokonujemy dziesiątków kilometrów modernizacji, remontów i inwestycji drogowych na terenie naszej wspólnoty, czego beneficjentami była również po części w poprzednich latach, i to w znacznym stopniu, dzielnica Koziegłów o nazwie Rosochacz. I to państwo podkreślacie również w swojej skardze. Nie jest tak, że każdego roku mamy każdą drogę i każdą ulice regulować, prostować i ewentualnie budować. Jest to proces wymagający po pierwsze nakładów finansowych na podkłady geodezyjne, dokonanie podziału geodezyjnego, za zgodą lub bez zgody dokonać przejęcia części gruntu, zgodnie z artykułem 75 albo 93, za odszkodowaniem lub bez odszkodowania. Część dróg, które kiedyś były drogami dojazdowymi do pól, które miały 2,6-3 metry obecnie są drogami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, powstały tam ulice, natomiast stan prawny geodezyjny pozostał taki jak państwo widzicie. GiM Koziegłowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przewiduje takie sytuacje, i rzeczywiście linia zabudowy jest już w miejscowych planach doskonale wyznaczona, przynajmniej w obszarach gdzie plany miejscowe są. I nie było by problemów również z posadowieniem, ale również budową budynków prywatnych, jeżeli taki miejscowy plan funkcjonowałby dla dzielnicy Rosochacz. Ja tylko ze swojej strony mogę powiedzieć tak, że jeżeli otrzymamy decyzję komunalizacyjną Wojewody Śląskiego przejmującą działki drogowe na własność GiM Koziegłowy, za zgodą samorządu możemy rozpocząć w pierwszej kolejności prace projektowe, żeby poznać nakłady finansowe jakie są potrzebne do inwestycji, w kolejności zabezpieczyć środki finansowe na inwestycje i ją wykonać. Większość dróg dojazdowych utrzymywanych jest w stanie przejezdności, czyli są wysypywane, równane, porządkowane. Jedynym materiałem, który możemy zastosować na drogach, a jest to materiał dopuszczony, ma odpowiedni certyfikat, odpowiednie badania, to kruszywo dolomitowe, które stosujemy. Jeżeli ma pan wątpliwości o szkodliwym działaniu tego materiału, możemy go wspólnie jeszcze raz pobrać, przebadać próbkę, czy ten dolomit, który jest tam wysypany jest szkodliwym czy nieszkodliwym materiałem – tłumaczył Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka.


 

Ostatecznie, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę uznając tym samym skargę za bezzasadną.


 

3 MLN KREDYTU


 

Radni jednogłośnie zdecydowali również o podjęciu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego GiM Koziegłowy w 2019 roku. Spłata kredytu następować będzie z dochodów własnych gminy. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco, wraz z deklaracją wekslową.


 

BURMISTRZ O INWESTYCJACH W GMINIE


 

Zakończono kolejny etap budowy urządzeń fotowoltaicznych dla 71 mieszkańców w Gminie Koziegłowy. W chwili obecnej trwają prace odbiorowe, zatem najprawdopodobniej do końca sierpnia mieszkańcy będą mogli podłączyć nowe instalacje, zmniejszając tym samym swoje koszty produkcji i zużycia energii elektrycznej.


 

Gmina jest również w trakcie realizacji dwóch dróg popowodziowych na terenie Koziegłów. Burmistrz podkreślił, że od lat pozyskuje środki zewnętrzne w ramach poprawy dróg zniszczonych, a w chwili obecnej na terenie gminy pozostało jedynie 5 takich dróg do remontu.


 

Jacek Ślęczka odniósł się również do realizowanych przez gminę inwestycji ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


 

- Mamy obecnie dwa tematy, które realizujemy z WFOŚiGW. Pierwsze to zakończona część rzeczowa modernizacji i wymiany części wodociągu grupowego w miejscowości Pustkowie Lgockie. Mam nadzieję, że ten wymieniony odcinek poprawi funkcjonalność tego wodociągu, ale również korzystanie przez odbiorców końcowych, a ilość awarii i napraw ulegnie znaczącemu, na tymże odcinku, zmniejszeniu. Czeka nas jeszcze rozliczenie finansowe z WFOŚiGW. Kolejna wspólna inwestycja to piece na tzw. ekogroszek. W tamtym roku odbywał się pilotażowy nabór, zgłosiło się 372 mieszkańców, składając stosowne deklaracje. W tym roku podpisaliśmy umowę, jednak część beneficjentów zrezygnowała z tego dofinansowania. Na chwilę obecną udało nam się zamknąć listę 271 beneficjentów, i oni otrzymają zwrot z dofinansowania 50%, nie więcej niż 5 tys. zł na wymianę jednego pieca – komentuje Jacek Ślęczka.


 

Burmistrz poinformował także, że do urzędu wpłynęło pismo od Prezesa WFOŚiGW z propozycją, by na terenie gmin, poprzez pracowników urzędu, otworzyć biura i okienka przyjmowania wniosków z programu Czyste Powietrze. Jacek Ślęczka zadeklarował, że jeśli przeszkoleni zostaną pracownicy, zdobędą oni stosowne informacje i wiedzę, postara się, by na terenie gminy uruchomiony został punkt przyjmowania wniosków.


 

Dwie miejscowości z terenu GiM Koziegłowy – Lgota Górna i Gniazdów – mogą za pośrednictwem biura przyjęć wniosków w Zawierciu, składać wnioski o przyłącze gazowe do budynków. Dodatkowo, na stronie Zakładu Gazowniczego zamieszczony został druk deklaracji chęci podłączenia budynku do instalacji gazowej.


 

- Zachęcam gorąco do składania takich deklaracji. Im więcej nas będzie, jako budynków, tym łatwiej będzie podjąć decyzję o projektowaniu i rozbudowie sieci gazowej. Jeżeli chodzi o gaz, muszę powiedzieć, że Gmina Koziegłowy obecnie realizuje również wielki projekt dofinansowania starych pieców węglowych na piece gazowe. Działanie to, mimo iż dotacja wynosi tylko 50% i nie więcej niż 3 tys. zł, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – tłumaczy burmistrz.


 

W ostatnim czasie w Koziegłowach odbyły się również spotkania dotyczące budowy kanalizacji w gminie.


 

- Na 70 osób, które mieliśmy przyjemność zaprosić do urzędu w większości mieszkańcy zgłosili się i złożyli ewentualnie stosowne upoważnienia i wyraziło zgody na prawo dysponowania gruntem. Natomiast mogę powiedzieć, że jest 27 nieruchomości z terenu Koziegłów, i te osoby nie wyraziły zgody na poprowadzenia kanalizacji w tzw. alternatywnym rozwiązaniu, stąd podjęliśmy decyzje i nie ma już odwrotu, jeżeli chcemy kontynuować prace projektowe, zostaje tylko i wyłącznie droga wojewódzka 789 od ul. Żareckiej, poprzez Świętokrzyską, Plac Moniuszki, ale również Woźnicka wchodzi w główny szkielet do budowy kolektora ściekowego. Z czym to się wiąże, wszyscy wiemy, po pierwsze uzyskanie zgody na wejście w teren, które w obecnej sytuacji może być w pewnym obszarze problematyczne, po drugie koszt inwestycji będzie na pewno dwu, a niektórzy mówią, że nawet i czterokrotnie wyższy. Niemniej jednak aktualizujemy mapę do celów projektowych. Mam nadzieję, że do końca roku etap projektowania, przynajmniej w wersji uzgodnień, zostanie zamknięty – tłumaczył burmistrz Jacek Ślęczka.


 

Odbyło się również spotkanie u Marszałka Województwa Śląskiego, w efekcie czego Zarząd Dróg Wojewódzkich został zobligowany do korekty wskazania korytarzowego obwodnicy Gniazdowa i Koziegłów. W trakcie spotkania poruszany był również temat remontu drogi wojewódzkiej 789.


 

- I tutaj z przykrością informuję, że w planach finansowych województwa śląskiego ani na ten, ani na przyszły rok, nie ma środków na poprawę nawierzchni i bezpieczeństwa DW789. A mam nadzieję, że ona się gdzieś tutaj będzie musiała skutecznie, być może etapami poprawiać, bo jak państwo wiecie, stan tej drogi jest zatrważający – informuje burmistrz.


 

Jacek Ślęczka zaznaczył również, że wkrótce dojdzie do otwarcia autostrady łączącej Pyrzowice z dwoma węzłami autodastrodowymi Ligota Woźnicka i Konopiska, czyli z tzw. węzłem Zawodzie, jednak będzie on dopuszczony tylko dla samochodów normatywnych do 12,5 tony. Jednocześnie burmistrz podkreślił, iż ma nadzieję, że nie spowoduje to dodatkowego utrudnienia na drogach wojewódzkich, szczególnie na drodze wojewódzkiej 789.


 

- Chciałbym uspokoić mieszkańców Siedlca Dużego, w dniu dzisiejszym oglądaliśmy projekt przebudowy drogi DK1 i mam nadzieję, że ekrany dźwiękochłonne, o które wnioskowali mieszkańcy zadowolą i wyczerpią ten wniosek i żadnego protestu ci mieszkańcy do wniosku i decyzji środowiskowej składać nie będą, bo to gwarantuje realizację inwestycji w niezagrożonym terminie 2022 – komentował Jacek Ślęczka.


 

Burmistrz odniósł się również do zagadnienia komunikacji publicznej, wspominając, że najprawdopodobniej dokonane zostaną pewne korekty, tak by w większości zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie.


 

- Ja tylko od razu na wstępie mogę powiedzieć, że to nie jest za darmo. Wskazywanie kolejnych linii na terenie gminy czy powiatu myszkowskiego będzie łączyło się z partycypacją miesięczną kosztów tzw. wozokilometra w przeliczeniu do nowo otwieranych tras, w przypadku kiedy przewoźnik będzie wykazywał na tych trasach straty od 10 do 30%, wtedy ta złotówka, którą budżet państwa przy takim układzie zobowiązany jest zwracać poprzez porozumienie Wojewody ze Starostami, gminy biorące udział w tym układzie komunikacyjnym będą zobowiązane dopłacać powyżej tych strat – informuje Jacek Ślęczka.


 

Rośnie również liczba Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Koziegłów.


 

- Nie ukrywam, że cieszę się z tego bardzo, że coraz więcej KGW jest zainteresowanych rejestracją w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i na dzień dzisiejszy jest tu 7 kół, które uzyskały takie wpisy i uzyskało również możliwość ubiegania się o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że stowarzyszenia i organizacje będą również poszerzały katalog i wykaz instytucji i organizacji pożytku publicznego, z którymi gmina Koziegłowy będzie ściślej współpracowała - komentuje burmistrz Jacek Ślęczka.


 

Gmina Koziegłowy nie zapomina również o seniorach ze swojego terenu.


 

- Mamy działające stowarzyszenia pozarządowe senioralne. Odbyły się spotkania dotyczące ujednolicenia polityki senioralnej na terenie GiM Koziegłowy. Mówiliśmy o istniejących programach, które realizują instytucje zewnętrzne, mówiliśmy również o karcie seniora. Będziemy zapraszać lokalnych przedsiębiorców by wchodzili w system wsparcia części senioralnej – komentuje Jacek Ślęczka.


 

Odbyło się spotkanie z klubami sportowymi z terenu GiM Koziegłowy, w szczególności z klubami, które mają w swoich sekcjach piłkę nożną, tj. Klubem Sportowym Cynków i Fairplay.


 

- Już od kilku lat trwa dyskusja na temat uruchomienia jednego gminnego klubu sportowego. Mam nadzieję, że zręby tej dyskusji, ale i statuty i regulaminy będą wytworzone przez te dwa kluby celem podjęcia takiej decyzji w przyszłości. Łatwiej byłoby zarządzać również tą bazą sportową poprzez pośrednio GiM Koziegłowy jak i poprzez kluby, w ramach dotacji, ale i również środków bieżących – tłumaczy burmistrz.


 

500+ 300+


 

Na dzień dzisiejszy liczba wniosków złożonych w Gminie w ramach programu 500+ wynosi 761 obejmując 1100 dzieci. Z kolei liczba wydanych rozstrzygnięć to 513 na 361 dzieci. Jeśli zaś chodzi o program 300+, na chwilę obecną złożono 474 wnioski, a liczba wydanych rozstrzygnięć wynosi 97.


 

POWSTANIE WARSZAWSKIE


 

Równo o godzinie 17.00 sesje przerwał dźwięk syren alarmowych. Podobnie jak w całym kraju, również Koziegłowy uczciły w ten sposób pamięć Powstańców w 75. rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego.


 

- Ludzie przelali tyle krwi, a my tej demokracji w dalszym ciągu nie możemy jakoś sobie wbić do głowy i podążać tą drogą, która jest dla Polaków bardzo słuszną. Przykro mi to mówić, ale niestety może gdybyśmy znali lepiej troszkę historię to nie wybieralibyśmy się na marsze typu zabawy w dniu 1 września, tak jak to planowano zrobić w jednym z naszych miast wojewódzkich – mówiła Joanna Kołodziejczyk, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.


 

Adam Bugaj


 

Tomasz

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe