POZA ŻAKIEM WSZYSCY WŁODARZE Z WOTUM I ABSOLUTORIUM

  • 29.07.2019, 08:20
  • Tomasz
POZA ŻAKIEM WSZYSCY WŁODARZE Z WOTUM I ABSOLUTORIUM
(powiat myszkowski) Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na władze samorządowe obowiązek sporządzenia i przedłożenia radzie raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Raport obejmować powinien podsumowanie działalności wójtów i burmistrzów, w szczególności uwzględniając realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W ostatnim tygodniu czerwca we wszystkich gminach powiatu myszkowskiego odbyły się sesje absolutoryjne, w trakcie których najważniejszymi punktami było rozpatrzenie raportu o stanie gminy i podjecie uchwał w sprawie udzielenia włodarzom wotum zaufania oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Poza burmistrzem Myszkowa Włodzimierzem Żakiem (o czym szeroko pisaliśmy w poprzednim numerze Gazety Myszkowskiej), wszyscy wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu otrzymali wotum i absolutorium.

(powiat myszkowski) Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na władze samorządowe obowiązek sporządzenia i przedłożenia radzie raportu o stanie gminy za rok poprzedni. Raport obejmować powinien podsumowanie działalności wójtów i burmistrzów, w szczególności uwzględniając realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W ostatnim tygodniu czerwca we wszystkich gminach powiatu myszkowskiego odbyły się sesje absolutoryjne, w trakcie których najważniejszymi punktami było rozpatrzenie raportu o stanie gminy i podjecie uchwał w sprawie udzielenia włodarzom wotum zaufania oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Poza burmistrzem Myszkowa Włodzimierzem Żakiem (o czym szeroko pisaliśmy w poprzednim numerze Gazety Myszkowskiej), wszyscy wójtowie i burmistrzowie z naszego powiatu otrzymali wotum i absolutorium.


 

WÓJT GMINY PORAJ Z WOTUM I ABSOLUTORIUM


 

Podczas VIII sesji Rady Gminy Poraj, która odbyła się 27 czerwca 2019 r., wójt Katarzyna Kaźmierczak omówiła raport o stanie Gminy Poraj za 2018 rok. Swoje wystąpienie wójt opatrzyła multimedialną prezentacją, przedstawiającą najważniejsze inwestycje z zeszłego roku, wydarzenia w gminie, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek podległych, dane liczbowe z różnych obszarów gminy oraz kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem gminy. Łączne dochody gminy Poraj w roku 2018 wynosiły 46.467.659,71 zł, co stanowi 78,8% przyjętego planu. W strukturze dochodów największy procent przedstawiają wpływy z podatków (43,5%), dotacje celowe na świadczenia rodzinne (20,1%) oraz subwencja oświatowa (18,8%). Wydatki ogółem wynoszą 46.195.976,07 zł, co stanowi 79,29% przyjętego planu. Największą ich część stanowi oświata i wychowanie (29,5%), świadczenia rodzinne (21,1%) oraz administracja publiczna (13,6%). Nadwyżka budżetowa w roku 2018 ukształtowała się na poziomie 271.683,64 zł, co stanowi 38,41% założonego planu. Wpływy z lokalnych podatków wynosiły 20.207.851,45 zł. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, które wpłynęły w 2018 roku na konto gminy to kwota rzędu 8.164.813,75 zł. Wydatki inwestycyjne gminy wynosiły 7.462.742,65 zł, zaś stan zobowiązań gminy Poraj z tytułu pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2018r. wynosił 23.129.068,00 zł.


 

Podstawowym celem Wójt Gminy Poraj na najbliższy rok jest realna poprawa sytuacji finansowej Gminy przy utrzymaniu dobrych standardów życia mieszkańców. Powyższe osiągnięte ma zostać poprzez: redukcję zadłużenia, w oparciu o obowiązujący od 2018 roku Program Postępowania Naprawczego – w okresie realizacji tego założenia wszelkie inwestycje mogą być zaplanowane w oparciu o środki zewnętrzne. Dodatkowo niezbędnym działaniem będzie ograniczenie wydatków bieżących oraz majątkowych, redukcja zatrudnienia (w ramach dobrowolnych odejść i restrukturyzacji o 10 osób), wzrost dochodów (w oparciu o sprzedaż mienia, skuteczną egzekucję podatków), kontynuację dobrej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (w tym Starostwem Myszkowskim, RFG, Wodami Polskimi, RZGW Poznań) oraz organizacjami pozarządowymi, poszerzenie polityki informacyjnej Gminy, utrzymanie na dotychczasowym, bardzo dobrym poziomie oferty kulturalnej Gminy oraz dalsze podnoszenie standardów i jakości usług medycznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju.


 

- Gmina Poraj rozwija się jako gmina turystyczna, bezpieczna dla mieszkańców, z klimatem przedsiębiorczości. Trudno nie zauważyć zmian, które dokonały się w ostatnich latach w gminie. Wielki w tym udział Funduszy Europejskich, po które sięgaliśmy i odważnie sięgamy w dalszym ciągu. Dzięki temu cieszymy się opinią Gminy przyjaznej dla mieszkańców i gościnnej dla turystów. Ten stan chcemy nie tylko utrzymywać, ale także rozwijać, pomimo realizacji Programu Postępowania Naprawczego. Rok 2018 był pierwszym rokiem realizacji Programu, który nakłada ograniczenia, ale nie powoduje obniżenia jakości życia mieszkańców. Oznacza to utrzymanie standardów materialnych i niematerialnych, w tym – społecznych, kulturalnych, ekologicznych, a także wysoką jakość świadczonych usług publicznych. Przed nami czas wytężonej pracy. Mamy konkretne cele, które będziemy konsekwentnie realizować – wójt Katarzyna Kaźmierczak podsumowała raport o stanie Gminy Poraj za rok 2018.


 

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona została debata, w trakcie której radni poruszali m.in. kwestie długu gminy oraz jej wydatków. Ostatecznie, uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok przyjęta została 10 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” (Grzegorz Bojanek, Jolanta Chmura, Patryk Frendowski, Leszek Lach, Waldemar Sitek). Z kolei uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poraj wotum zaufania przyjęta została 11 głosami „za” i 4 głosach „przeciw” (Grzegorz Bojanek, Patryk Frendowski, Leszek Lach, Waldemar Sitek).


 

RADNI JEDNOGŁOŚNIE „ZA” DLA BURMISTRZA KOZIEGŁÓW


 

Podczas IX Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, która odbyła się 27 czerwca, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka przedstawił „Raport o stanie Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2018”. Dochody ogółem Gminy Koziegłowy w roku 2018 ukształtowały się na poziomie 74.832.850,43 zł. Dochody własne, stanowiące różnice pomiędzy dochodami ogółem, a otrzymanymi dotacjami i subwencjami wynosiły 24.642.934,95 zł (32,93% dochodów ogółem). Wydatki ogółem Gminy w roku 2018 osiągnęły poziom 80.709.422,92 zł. Z kolei udział wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w wydatkach ogółem wynosi 28.481.545,22 zł, co stanowi 35,29% wydatków ogółem. Wysokość wydatków majątkowych stanowi 90,64% przyjętego planu wydatków. Kwota zadłużenia ogółem wynosiła 14.052.121,008 zł. Misją Gminy Koziegłowy na kolejne lata jest stworzenia warunków pozwalających na dynamiczny, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy przy zachowaniu tożsamości, dziedzictwa kulturowego oraz walorów krajobrazowych.


 

- Chciałbym na zakończenie podziękować wszystkim osobom, ale również jednostkom podległym, które tworzyły ten raport. Drodzy państwo, to są tylko i wyłącznie cyfry lub zdania, które są wymienione w odpowiednich dokumentach czy strategiach. Natomiast za tym kryją się konkretne działania i konkretni ludzie, ale i również konkretne przedsięwzięcia. Mieliśmy możliwość w 2018r. realizować te wszystkie projekty i programy, ale i również nasze wspólne oczekiwania. Stanowi to sentencję i podsumowanie tej całorocznej pracy urzędu i jednostek podległych – podsumował Jacek Ślęczka, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.


 

W trakcie przeprowadzonej debaty nad Raportem, radni odnosili się przede wszystkim do strategii rozwoju gminy, stanu jej realizacji oraz konieczności aktualizacji dokumentu na kolejną perspektywę czasową. Po krótkiej dyskusji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania. Również jednogłośnie, przyjęta została uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 z 14 obecnych na Sesji Radnych.


 

PEŁNE POPARCIE DLA BURMISTRZA ŻAREK


 

25 czerwca 2019 roku odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Żarkach. Kluczowe zagadnienia dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie udzielanie burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018.


 

- W tym roku oddaję po raz pierwszy w Państwa ręce Raport o stanie Miasta i Gminy Żarki. Jest to nowy samorządowy obowiązek, który w sposób syntetyczny podsumowuje pracę na rzecz mieszkańców Żarek i 10 sołectw. Znalazły się tu szczegółowe informacje na temat demografii, finansów, inwestycji, oświaty, bezpieczeństwa, ale i szeregu innych podejmowanych działań. W ub. roku bardzo mocny nacisk położony został na inwestycje. Cieszą nas nowe mieszkania komunalne w Wysokiej Lelowskiej, ale i rewitalizacja budynków przy ul. Topolowej w Żarkach. Wybudowano kilka nowych ulic, co zawsze jest przyjmowane z uczuciem ulgi. Przygotowano także nowe projekty techniczne na modernizację dróg. Niektóre są kierowane w już w tym 2019 roku do realizacji, inne muszą zaczekać na swoją kolei. Rok 2018 to również zadania w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Przy wielu okazjach podkreślamy i tym razem też tak uczynię, iż udaje się wykonać tyle zadań, ponieważ aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne krajowe i unijne. Potrafimy również współpracować wewnątrz gminy i na zewnątrz. Rozsądnie planujemy inwestycje, podchodzimy z troską do budżetu. Sytuacja finansowa gminy Żarki w 2018 r. była stabilna – podsumował raport Klemens Podlejski Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.


 

Budżet gminy Żarki na rok 2018 zakładał wpływy w kwocie 46 587 253,74 zł oraz wydatki w kwocie 50.818.855,52 zł. W trakcie roku dokonywano zmian budżetu polegających na wprowadzeniu nowych zadań bieżących i majątkowych oraz zmian w finansowaniu przedsięwzięć już zaplanowanych, w wyniku których plan dochodów został zmniejszony do kwoty 43 818 618,59 zł, natomiast plan wydatków ustalono na kwotę 51.185.669,31 zł. Na koniec roku zrealizowano dochody na kwotę 43 668 013,26 zł, z czego dochody bieżące wynosiły 38 275 626,02 zł, a dochody majątkowe 5 392 387,24 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosił 32,3%. Wydatki gminy ukształtowały się na poziomie 48.788.422,88 zł. z czego wydatki bieżące to kwota 35.161.863,34 zł, majątkowe 13.626.559,54 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił 27,9%. Deficyt budżetowy w poprzednim roku wynosił 5.120.409,62 zł. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE stanowił kwotę 12.784.899,55 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 10 624 078,40 zł. Z pozyskanego dofinansowania w 2018 roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.847.613,74 zł.


 

Debata nad raportem ograniczyła się w zasadzie na podziękowaniu burmistrzowi Podlejskiemu za prace w roku ubiegłym. Radni podkreślili, że w każdym sołectwie zrealizowane były ważne inwestycje, co pokazuje jak dobrym gospodarzem gminy jest Burmistrz Klemens Podlejski.- Oby tak dalej się w naszych Żarkach działo – podsumowali radni, podkreślając, że jest to wspólny sukces burmistrza, radnych i całego urzędu.


 

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki wotum zaufania przyjęta została jednogłośnie przez wszystkich obecnych na Sesji Radnych. Radni byli również jednogłośnie jeśli chodzi o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018 - „za” głosowało 14 z 14 obecnych na Sesji Radnych.


 

WÓJT GMINY NIEGOWA Z WOTUM I ABSOLUTORIUM


 

26 czerwca 2019 roku miała miejsce IX sesja Rady Gminy Niegowa, podczas której Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak przedstawił raport o stanie gminy. Celem przygotowania raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Niegowa, poprzez analizę zgromadzonych w nim szczegółowych danych o kluczowych aspektach funkcjonowania gminy w roku 2018. Informacje zawarte w raporcie mają nie tylko posłużyć mieszkańcom gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, ale ponadto winny stać się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. Sytuacja finansowa Gminy Niegowa charakteryzuje się tendencją wzrostową zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Duży wpływ na wzrost dochodów bieżących mają dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, subwencje oraz dochody własne (podatki i opłaty lokalne). W roku 2018 dochody ogółem w Gminie Niegowa wynosiły 32.598.270,04 zł, z czego dochody bieżące to kwota 26.006.188,06 zł, zaś dochody majątkowe 6.592.081,98 zł. Wydatki ogółem w roku ubiegłym ukształtowały się na poziomie 32.355.920,36 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 24.193.726,43 zł, a wydatki majątkowe 8.162.193,93 zł. W roku 2018 wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 242.349,68 zł ( dla porównania warto podkreślić, że rok 2017 zamknął się deficytem w wysokości 1.440.266,20 zł. Zadłużenie Gminy w roku 2018 to kwota 9.161.816,00 zł.


 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Niegowa wotum zaufania. Również jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


 

Foto: UGiM Koziegłowy, UMiG Żarki, UG Niegowa


 

Adam Bugaj


 

Tomasz

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe