OGRODZIENIECKI BUDŻET PRZEKROCZYŁ 80 MILIONÓW

  • 26.01.2022, 08:00
OGRODZIENIECKI BUDŻET PRZEKROCZYŁ 80 MILIONÓW

Podziel się:

Oceń:

(Ogrodzieniec) Rada Miejska w Ogrodzieńcu jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2022 rok. Wydatki na inwestycje stanowić mają ponad połowę wszystkich wydatków samorządu. Planowany deficyt ma osiągnąć poziom prawie 12 milionów złotych, ale jak mówił w trakcie sesji budżetowej Skarbnik Gminy, deficyt sfinansowany ma zostać środkami, które gmina już posiada. Zapewniał przy tym, że nie zostanie zaciągnięta żadna pożyczka ani kredyt i nie zostanie wyemitowana ani jedna obligacja. Spośród wydatków majątkowych, najwięcej środków zaplanowano w takich działach budżetu jak transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Uchwałę ws. budżetu gminy Ogrodzieniec na 2022 rok Rada Miejska podjęła podczas ostatniego posiedzenia w ‘21 r. (29 grudnia). Dochody gminy zaplanowano na poziomie 69.951.321,30 zł (w tym bieżące 34.275.500,25 zł, majątkowe 35.675.821,05 zł), przy wydatkach ogółem w kwocie 81.911.880,92 zł (w tym wydatki bieżące 37.142.347,39 zł, majątkowe 44.769.533,53 zł). Zgodnie z grudniową uchwałą planowany deficyt wynieść ma 11.960.559,62 zł.

- Jest to najwyższy budżet w historii gminy Ogrodzieniec, przekraczający kwotę 80 milionów złotych, z tego wydatki majątkowe to kwota 44.769.533,53 zł i stanowi ona prawie 55% wydatków ogółem. Po raz pierwszy też w historii gminy Ogrodzieniec wydatki majątkowe są wyższe od wydatków bieżących, które opiewają na kwotę 37.142.347,49 zł. Ja wiem, jak wielkie kontrowersje budzi deficyt, pojęcie deficytu w budżecie, natomiast pragnę państwa uspokoić, że deficyt, który ma budżet gminy na przyszły rok (2022 – red.), a on na obecną chwilę wynosi 11.960.559,62 zł, zostanie sfinansowany tylko i wyłącznie środkami, które my już posiadamy na rachunku bankowym budżetu. Nie będzie zaciągnięta ani jedna złotówka dodatkowego kredytu, nie zostanie wyemitowana ani jedna obligacja, nie zaciągniemy żadnej pożyczki na sfinansowanie tego deficytu. Po prostu środki, które mamy na rachunku przeznaczamy na realizację zadań przyszłorocznych – mówił podczas sesji budżetowej Skarbnik Gminy Arkadiusz Ilski.

Budżet Ogrodzieńca na 2022 rok został podjęty przez Radę Miejską jednogłośnie, 14 głosami „za” (E. Stanek, S. Smętek, B. Pawełczyk, M. Kusiak, M. Janoska, J. Janoska, B. Jakacz, I. Guzik, G. Gołuchowska, Z. Fabiańczyk, M. Brożek, W. Bednarz, B. Bednarz, W. Baran; w posiedzeniu nie uczestniczyła K. Adamus).

DROGI, TĘŻNIA, NOWE MIEJSCA DLA SENIORÓW, BOISKO I...

Na długiej liście tegorocznych wydatków majątkowych Ogrodzieńca znalazły się takie zadania jak:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dąbrowskiego w Podzamczu – 50 tys. zł

- Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę wodociągową (przebudowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy działki zlokalizowanych w miejscowości Giebło) – 530 tys. zł

- przebudowa chodników przy drogach powiatowych: ul. Częstochowska w miejscowości Giebło, ul. 3-go Maja w Ryczowie-Kolonia, ul Turystyczna w Kiełkowicach – 40 tys. zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1726S Kromołów – Kiełkowice – 112 tys. zł

- przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu – 515.997,72 zł

- Ogrodzieniec - Serce Jury, poprawa jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową (przebudowa dróg ul. Krótka, Plac Wolności, ul. Nowy Świat, ul. Orzeszkowej, ul. Cmentarna - II etap, ul. Pagórkowa w Ryczowie, ul. Bonerów w Podzamczu wraz z chodnikami i parkingami na terenie Gminy Ogrodzieniec) – 7.870.000,00 zł

- przebudowa dróg gminnych ul. Narutowicza, ul. Paderewskiego, ul. Szeroka w Ogrodzieńcu – 100 tys. zł

- przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Ryczów – 45.060,40 zł

- przebudowa ul. Skałkowej w sołectwie Podzamcze – 45.060,40 zł

- przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska w Śrubarni – 100 tys. zł

- przebudowa drogi gminnej ul. Zachodnia w Ryczowie Kolonii – 100 tys. zł

- przebudowa dróg gminnych ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Książęca w Ogrodzieńcu oraz ul. Stawowa w Fugasówce – 100 tys. zł

- dokumentacja techniczna w zakresie drogownictwa : ul. Polna (Kol. Giebło), ul. Starowiejska (Kiełkowice), ul. Dębowa (Mokrus), ul. Krótka (Fugasówka), ul. Ogrodowa (Ogrodzieniec) ul. Leśna (Ogrodzieniec) ul. Książęca (Ogrodzieniec) ul. H. Sawickiej (Ogrodzieniec) – 100 tys. zł

- rewitalizacja Placu Jurajskiego w Podzamczu oraz skweru przy figurze Św. Jana Nepomucena na rogu ulic Kościuszki i Narutowicza – 100 tys. zł

- zagospodarowanie przestrzeni gminnych w celach społecznych poprzez budowę obiektów budownictwa komunalnego w Ogrodzieńcu – 3.321.000,00 zł

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych w Ogrodzieńcu – 50 tys. zł

- projekt Cyfrowa Gmina Ogrodzieniec – 270.540.00 zł

- projekt Publiczny Internet w Gminie Ogrodzieniec – 64.368,00 zł

- modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości obsługi interesantów – 115 tys. zł

- zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Miasta i Gminy – 40 tys. zł

- doposażenie budynku remizy OSP w Sołectwie Giebło – 14.658,40 zł

- zagospodarowanie terenów przyległych do budynku remizo-świetlicy OSP w Kiełkowicach - Sołectwo Kiełkowice – 20 tys. zł

- zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP na potrzeby Sołectwa Ryczów-Kolonia – 22 tys. zł

- kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu – 100 tys. zł

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ryczów – 100 tys. zł

- dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – 30 tys. zł

- rozbudowa i modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w OSP Kiełkowice i OSP Ryczów Kolonia – 50 tys. zł

- wykonanie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Ryczowie – 15 tys. zł

- adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ryczowie na potrzeby oddziału przedszkolnego – 40 tys. zł

- utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Kiełkowicach – 20 tys. zł

- utworzenie Klubu „Senior+” w budynku remizo-świetlicy w Gulzowie – 20 tys. zł

- utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gieble – 20 tys. zł

- utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ogrodzieńcu przy ul. Orzeszkowej – 20 tys. zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ogrodzieniec – 2.647.473,00 zł

- Gminne Centrum Recyklingu w Ogrodzieńcu - Serce Jury - Etap I - 5 mln zł

- termomodernizacja „Trójbudynku” w Ogrodzieńcu wraz z przebudową dróg dojazdowych i chodników – 2.770.252,96 zł

- kompleksowa likwidacja niskiej emisji w budynku remizo-świetlicy OSP w Ogrodzieńcu – 298.010,03 zł

- poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ogrodzieniec – 2.456.124,57 zł

-kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Ogrodzieniec – 13.079.423,13 zł

- modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Giebło Kolonia – 18.880,31 zł

- modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego będącego miejscem spotkań społeczności lokalnej - Sołectwo Fugasówka – 61.719,11 zł

- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Mokrusie - Sołectwo Mokrus – 21.989,48 zł

- zagospodarowanie terenu wsi Żelazko i Śrubarnia na potrzeby mieszkańców w celu poprawy warunków życia - Sołectwo Żelazko – 18.700,07 zł

- zagospodarowanie przestrzeni gminnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców Ogrodzieńca poprzez budowę fontanny – 100 tys. zł

- Ogrodzieniec - serce jurajskiej rekreacji – 2.203.500,00 zł

- Tego nam potrzeba! Tężnia solankowa sposobem na poprawę lokalnej przestrzeni – 50 tys. zł

- komputeryzacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 15 tys. zł

- przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu wraz z przebudową sali widowiskowej – 574 tys. zł

- zakup sceny mobilnej z akcesoriami na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Ogrodzieniec – 110 tys. zł

- rewitalizacja zabytkowego dworku w Gieble – 48.000,00 zł

- przebudowa pomieszczeń budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 170.984,25 zł

- Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej w Ogrodzieńcu – 564.518,70 zł

- budowa boiska do plażowej piłki siatkowej, pumptracka oraz budynku sanitarnego z sauną miejską w Ogrodzieńcu – 420.273,00 zł

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych (prawie 44,8 mln złotych), na zadania realizowane w Funduszu Sołeckiego zaplanowano nieco ponad 228 tys. złotych. Dotacje, środki, subwencje wynoszą ponad 22,7 mln złotych, natomiast środki unijne to blisko 14,5 mln zł. (es)


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe