PORAJ MOCNO STAWIA NA FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

  • 09.05.2019, 12:20
  • Tomasz Urbański
(Poraj) W czwartek 25 kwietnia 2019r. odbyła się VI Sesja Rady Gminy Poraj, podczas której 8 głosami „przeciw” odrzucono uchwałę dotyczącą zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok. Zmiana dotyczyć miała zmniejszenia wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zwiększenia kosztów dofinansowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka o 10 tys. zł. Radni przychylili się natomiast do petycji mieszkańców gminy i jednogłośnie zdecydowali o zmianie godzin funkcjonowania świetlicy środowiskowej, która do końca roku szkolnego czynna będzie między 13:00 a 17:00. Porzucono również pomysł rezygnacji ze Skateparku mieszczącego się na terenie „Strefy Wrażeń”, decydując się na przywrócenie go do stanu użyteczności, przede wszystkim dzięki pozyskaniu sponsorów i środków zewnętrznych.

(Poraj) W czwartek 25 kwietnia 2019r. odbyła się VI Sesja Rady Gminy Poraj, podczas której 8 głosami „przeciw” odrzucono uchwałę dotyczącą zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok. Zmiana dotyczyć miała zmniejszenia wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zwiększenia kosztów dofinansowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka o 10 tys. zł. Radni przychylili się natomiast do petycji mieszkańców gminy i jednogłośnie zdecydowali o zmianie godzin funkcjonowania świetlicy środowiskowej, która do końca roku szkolnego czynna będzie między 13:00 a 17:00. Porzucono również pomysł rezygnacji ze Skateparku mieszczącego się na terenie „Strefy Wrażeń”, decydując się na przywrócenie go do stanu użyteczności, przede wszystkim dzięki pozyskaniu sponsorów i środków zewnętrznych.


 

GMINNE STARANIA O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE


 

Trwa realizacja II etapu projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu na ul. Nadrzecznej, Zielonej i Polnej”. Planowane zakończenie inwestycji to maj br. Trwa również rozliczenie inwestycji „Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju”. Wartość całkowita projektu wynosi 1.375.048 zł z czego dofinansowanie to kwota w wysokości 1.100.217,50 zł.


 

Z wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena formalno-merytoryczna projektu pn. „Instalacja efektywnego oświetlenia na terenie gminy Poraj etap I”, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę 1.176.470 zł, z czego dofinansowanie wynosi 999.999,50 zł. Okres realizacji inwestycji to październik 2019 - czerwiec 2020. Podpisanie umowy planowane jest na maj br.


 

Trwa również ocena merytoryczna wniosku złożonego wspólnie z gminami Blachownia i Poczesna o dofinansowanie projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz wymianą istniejących kotłów grzewczych na kotły na pellet. Ponadto, w dniu 10 kwietnia złożono do WFOŚiGW w Katowicach wniosek pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu gminy Poraj, etap VI”.


 

Realizowany jest także projekt pod nazwą „Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w Jastrzębiu”. Wartość całkowita projektu wynosi 588.791,60 zł, a kwota dofinansowania to 500.472,86 zł.


 

W kwietniu złożono również do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek pn. „Wzrost udziału Odnawialnych Źródeł Energii w ogólnej produkcji energii na ternie gminy Poraj etap I.” Przedsięwzięcie dotyczy montażu instalacji solarnych dla mieszkańców gminy. Wartość inwestycji to 1.193.205,3 zł, zaś poziom dofinansowania 935.433,50 zł.


 

Ponadto, trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Otworzenie programu aktywizacji społecznej w Gminie Poraj” Celem działania jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 24 osób będących częścią lokalnej społeczności zamieszkujących teren rewitalizacji.


 

W ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka 2019” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, Gmina Poraj złożyła 3 wnioski o wsparcie finansowe dla sołectw Poraj, Choroń i Gęzyn.


 

AKTYWNE DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


 

Podczas sesji Rady Gminy Poraj przedstawione zostały działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju za marzec 2019r. Pomoc potrzebującym udzielana była przez GOPS w formie pieniężnej i niepieniężnej. W miesiącu marcu 2019r. ośrodek wypłacił m.in. zasiłki oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 269 rodzin na łączną kwotę 86 623,36 zł. Dla 360 osób wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 71 554,96 zł. Dla 38 osób wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 60 154,00 zł. Dla 15 rodzin wypłacono świadczenie rodzicielskie, na kwotę 15 244,00 zł. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu „ Rodzina 500+” zostało wypłacone dla 584 rodzin na kwotę 412 388, 40 zł. Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 27 850, 00 zł dla 47 osób uprawnionych. Ponadto w miesiącu marcu wypłacono zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku dla 50 świadczeniobiorców na łączną kwotę 31 781,63 zł.


 

Ośrodek realizuje również Program Opieka 75+, dzięki czemu pomocą w formie usług opiekuńczych została objęta większa liczba potrzebujących. Ponadto 10 rodzinom wsparcia udzielał asystent rodziny, który pomagał przezwyciężyć trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Nadal pokrywane są koszty dożywiania dzieci w placówkach do których uczęszczają – z 1 posiłku dziennie skorzystało 67 dzieci. Podejmowano również działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni monitorowali środowiska zagrożone przemocą i pozostawali w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Policji, pedagogami, kuratorami sądowymi. W miesiącu marcu wpłynęły 2 Niebieskie Karty. W celu uzupełnienia oferty pomocowej kontynuowana była współpraca z Bankiem Żywności Oddział w Częstochowie, z którym przystąpiono do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu marcu przyjęto 2337,50 kg żywności, którą wydano dla 250 osób.


 

WIOSENNE PORZĄDKI W GMINIE


 

Firma Gold Scrap z Choronia w kwietniu wykonała częściową naprawę nawierzchni dróg gruntowych na terenie Żarek Letniska w ciągu ul. Łącznej, Skrajnej, Grzybowej, Wiejskiej, Podleśnej, Wesołej i Bocznej. Roboty kontynuowane będą również w maju. Ponadto, trwają prace związane z mechanicznym zamiataniem dróg gminnych po okresie zimowym. Wykonano zamiatanie głównych dróg przelotowych w miejscowościach Poraj, Żarki Letnisko i w Choroniu. Zakończenie całości prac porządkowych planowane jest na maj br. W trakcie są również roboty związane z wykonaniem chodnika jednostronnego z kostki betonowej na ul. Szkolnej w Żarkach Letnisku. Prace realizuje Centrum Integracji Społecznej przy udziale Spółdzielni Socjalnej „Proactive” i Urzędu Gminy Poraj. Kontynuowane są również działania związane z remontem pomieszczeń budynku OSP w Żarkach Letnisku - wykonywany jest remont sali oraz klatki schodowej. W miesiącu kwietniu rozpoczęto ponadto prace związane z naprawą i konserwacją placów zabaw na terenie gminy Poraj. Na bieżąco wykonywane są również prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach administrowanych przez Urząd.


 

PROCEDOWANE UCHWAŁY


 

W trakcie sesji 8 głosami „przeciw” odrzucono uchwałę dotyczącą zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019 rok. Zmiana w uchwale zakładała zmniejszenie środków z 20.000,00 na 10.000,00 w ramach pozycji „Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wynagrodzenia, delegacje, szkolenia”, oraz zwiększenie z 2.000,00 zł na 12.000,00 zł w ramach punktu „Dofinansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka”.


 

Jednogłośnie została przyjęta uchwała, będąca efektem prośby mieszkańców Poraja, zawartej w petycji z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wydłużenia godzin pracy świetlicy środowiskowej w Poraju. Tym samym, do końca roku szkolnego 2018/2019 świetlica środowiskowa czynna będzie w godzinach od 13:00 do 17:00.


 

Również jednogłośnie zaakceptowano prośbę mieszkańców Gminy Poraj, zawartą w petycji z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie rezygnacji z likwidacji obiektu Skatepark mieszczącego się na terenie „Strefy Wrażeń” w Poraju i przywrócenia go do stanu użyteczności publicznej. W tym zakresie konieczne, zdaniem radnych, jest pozyskanie jak największej liczby sponsorów i środków zewnętrznych niezbędnych do odnowienia obiektu.


 

Do uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 12 marca 2019 r. o jak najszybsze wyrównanie i utwardzenie drogi w Pustkowiu Gęzyńskim, wprowadzono z inicjatywy radnej Ewy Masłoń zapis, mówiący o tym, że „Prace zostaną rozpoczęte po ustaleniu partycypacji kosztów w wyrównaniu i utwardzeniu przedmiotowej drogi pomiędzy Gminą Poraj, a Gminą Koziegłowy”. Jest to o tyle istotne, że droga, mimo iż leży w zasobach Gminy Poraj, prowadzi przede wszystkim do nowo powstającego osiedla w Gminie Koziegłowy, i to właśnie tam swoje podatki odprowadzać będą jego mieszkańcy. Ostatecznie uchwała zatwierdzona została 5 głosami „za”, 3 „przeciw” oraz 7 głosami wstrzymującymi się.


 

Adam Bugaj


 

Tomasz Urbański

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu gazetamyszkowska.pl. MyszPress s.c. z siedzibą w Myszkowie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe